مرکز سلامت و تندرستی کینگ (K.F.C)

King Health and Fitness Center

در این وبگاه تلاش شده است تا بیشترین تصاویر مربوطه به آموزش حرکات بدنسازی آورده شود.


عضلات پشت

Back Muscles


عضلات پشت

عضلات پا

Leg Muscles


عضلات پا

عضلات سینه ای

Chest Muscles


عضلات سینه ای

عضلات میان تنه

Trunk Muscles


عضلات میان تنه

عضلات بازو

Arm Muscles


عضلات بازو

عضلات سرشانه

Shoulder Muscles


عضلات سرشانه
بازگشت به بالا